תקנון אתר

  1. תקציר

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן מתייחס גם לנשים. בין היתר, קובע הסכם זה את תנאי הרכישה, הביטול ו/או ההחזרה הנוגעים לאספקת שירותים ו/או מוצרים ואשר חלים בקשר לרכישות שתבוצענה דרך האתר.

 

1.1. תנאי שימוש אלו, הכוללים את מדיניות הפרטיות, חלים עלייך כמשתמש באתר /או בכל מתחם קשור אחר הקיים היום ו/או שיהיה קיים בעתיד (לרבות כל עמוד הקשור אליהם וכל מתחם שבו יאוחסנו עמודים מתוך אתרים אלו), וכן על כל אפליקציה ו/או פלטפורמה חברתית ו/או תוכן קשור המופעלים ו/או אשר יופעלו על ידי ו/או באמצעות רב מסר, צוות הפיתוח ו/או התפעול של האתר.

1.2. מטרת האתר היא, בין היתר, לספק מידע הנוגע לעניינים הקשורים לתכנון עסקי ו/או מתן שירותי ייעוץ בקשר לתכנון עסקי ו/או בניית פעילות עסקית, תוך כדי שימוש באמצעים שונים כגון שיתוף ו/או מכירת קורסים ו/או הרצאות ו/או תכנים כתובים ו/או תכנים מצולמים ו/או וובינרים (סמינרים אינטרנטיים),ו/או קבוצות ו/או פורומים ו/או בלוגים ו/או תכנים נוספים ו/או אחרים כפי שיועלו ו/או יתווספו ו/או יערכו ו/או ישתנו מעת לעת לפי שיקול דעת בעלי האתר, לרבות תכנים הנוצרים ו/או מסופקים על ידי צדדים שלישיים. יודגש, כי באתר עשויים להופיע תכנים של צדדים שלישיים וכי בעלי האתר ו/או הדמויות המעניקות מידע באתר אינם בהכרח בעלי מקצוע מוסמכים בתחום. על כן, כל שימוש במידע ו/או התייחסות אליו כאל מידע מומלץ הנו באחריות המשתמש בלבד.

1.3. בעת שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מעל גיל 18 ומביע את הסכמתך לכל תנאי הסכם זה, הכוללים גם את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן. ככל שאינך מסכים לתנאי מתנאי הסכם זה ו/או לתנאי מתנאי מדיניות הפרטיות המפורטת להלן, אנא צא לאלתר מהאתר והימנע מכל שימוש בה. אם הנך קטין, יש לקבל את הסכמת אפוטרופוסיך הבלעדיים לכניסה לאתר ולשימוש בו.

כמו כן, הנך מתחייב להקפיד על שמירת תנאי הסכם זה והנחיות בעלי האתר כפי וככל שיינתנו לך באופן אישי מעת לעת, ולהימנע מכל פעולה העשויה להיות פוגענית (לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בחוויית משתמש אחר) ו/או כזו המפרה את החוק ו/או זכויותיו של צד שלישי ו/או מביצוע פעולות שלא ניתנו לגביהן הרשאה מפורשת על ידי בעלי האתר. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מודגש, כי אין להשתמש בכל תוכנה ו/או יישום העשוי להזיק לאתר ו/או למשתמשים בה, לרבות באמצעות “וירוסים”, “זוחלים”, “רובוטים”, “עכבישים”, תוכנות ריגול, מערכות סריקה, קבצים מזיקים, אמצעים שמטרתם לפרוץ ו/או לעקוף אמצעי אבטחה או אימות ו/או למנוע גישה ממשתמשים אחרים או כדי לשבש את הגישה לאתר, ליצור עומס על האתר וכיו”ב, ואין לבצע כל שינוי ו/או עדכון באתר האתר, פרטיו, קבציו והנתונים ו/או המידע ו/או התכנים המונגשים על ידו ו/או הקשורים אליו.

  1. הרישום לאתר

2.1. בהרשמתך לאתר, לרבות לצורך ביצוע רכישות, הנך עשוי להידרש לספק פרטים אישיים כגון שמך הפרטי ושם משפחתך, מינך, כתובת מגורים, שם החברה/הארגון אליו הנך משתייך, מספר החברה ו/או הארגון, פרטי התקשרות (כגון דוא”ל/טלפון) וכד’. על פרטי הרישום להיות נכונים ומדויקים. חל איסור על יצירת יותר משם משתמש אחד ו/או התחזות לגורם ו/או אדם אחר ו/או כל שימוש באתר באופן בו הנך נחזית כפועל בשם גורם אחר ללא קבלת היתר ממנו וכן חל איסור על הצגת מצג שווא לגבי צד שלישי ו/או עניין אחר.

  1. רכישות, ביטולים והחזרות

3.1. האתר עשוי לאפשר לרכוש מינוי לתוכניות שונות, ו/או לקורסים וכן עשוי לאפשר רכישה של מוצרים ו/או שירותים אחרים.

3.2. תנאי הרכישה מפורטים בהודעת ההצטרפות הנשלחת לכתובת הדואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידך.

3.3. המחירים באתר הנם, ו/או יהיו (לפי העניין) נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת. בעלי האתר רשאים לשנות את המחירים מעת לעת.

3.4. התשלום מבוצע באמצעות כרטיס אשראי, חשבון Paypal ו/או בכל דרך אחרת שתוגדר באתר בתשלום אחד, אלא אם כן מאפשר האתר ביצוע תשלומים.

3.5. תנאי הביטול הם כפי שקבועים בחוק.

3.6. ככל שהנך מעוניין לבטל את השירות, עלייך להעביר הודעה להפסקת השתתפות בכתב. את ההודעה ניתן להעביר לתיבת הדואר האלקטרוני                    . בהודעת הביטול (ככל שאכן יתאפשר לבטל את העסקה לפי החוק), יש לציין שם מלא, כתובת הדוא”ל שעמה נרשמת באתר, וכן ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי ממנו בוצעה הרכישה.

3.7. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לגבות דמי ביטול והחזרי תשלומים כגון תשלום ששולם בגין סליקת כרטיס האשראי, והכל בהתאם ובכפוף לחוק.

3.8. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את מדיניות הביטול מעת לעת לפי שיקול דעתם, ובהתאם לחוק.

3.9. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל ו/או לסיים את השירות, כמו גם את הפעילות באתר, כולה או חלקה, בכל עת ומכל סיבה שהיא, מבלי שתחול עליהם כל חובת הנמקה ו/או חובה אחרת למעט ביצוע ההחזר הכספי בגין החלק היחסי המתייחס לימים שבהם נחסמה הגישה לאתר ובלבד שחסימה זו לא נבעה מהפרת תנאי התקנון ו/או מדיניות הפרטיות על ידי המשתמש.

3.10. הנך מתחייב לעשות שימוש אך ורק בכרטיס האשראי הנמצא בבעלותך הבלעדית. הוראה לחיוב שנמסרה לשם רכישת המינוי, המוצר ו/או השירות תחייב גם כרטיס אשראי הנושא מספר אחר ויבוא להחליף את הכרטיס שבאמצעותו ניתנה הוראת החיוב.

3.11. בעלי האתר ו/או האתר, לרבות באמצעות שותפים עסקיים ו/או צדדים שלישים, עשויים להציע מוצרים ו/או שירותים מסוימים בחינם ו/או במבצע לתקופות שונות לך ו/או למשתמשים אחרים, להסיר ו/או להוסיף מוצרים ו/או שירותים מסוגים שונים והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי, ומובהר כי אין בעלי האתר אחראים לתוכנם ו/או טיבם. כצרכן זהיר, הנך מתחייב לברר את תנאי הרכישה, הביטול וההחזרה ישירות מול צדדים אלו, וכן לוודא עמם עניינים אחרים הנוגעים ליחסייך עמם כגון מדיניות שליחת הדיוורים הנהוגה אצלם (ככל שנהוגה), תנאי השימוש באתרם, מדיניות הפרטיות הנהוגה אצלם וכיו”ב. הנך מתחייב כי לא תחול על בעלי האתר וכל מי מטעמו כל אחריות בקשר עם כל אלו ו/או כל דבר ועניין הכרוך ביחסייך עם אותם צדדים שלישיים.

  1. הגבלות תוכן

4.1. האתר עשוי לכלול מתחמים אינטראקטיביים ספציפיים, לשנותם, להרחיבם ו/או לצמצמם לפי שיקול דעת בעלי האתר לצורך ניהול עניין ספציפי או כללי וכן להוסיף להם קהלי יעד או לגרוע מהם קהלי יעד בכל עת. מובהר, כי יתכן וישותפו תכנים מסוגים שונים לרבות טקסטים, יצירות, נתונים, מידע, מוסיקה, סימני מסחר, צילומים, קטעי וידאו, גרפיקה, יישומים ו/או כל תוכן אחר (להלן: “התוכן” ו/או “התכנים”). תנאי הסכם זה (לרבות מדיניות הפרטיות) חלים על כל התכנים והשימוש בהם.

4.2. ככל שיכלול האתר מתחמים אינטראקטיביים כאמור, הרי שמבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏4.1 לעיל, בשימושך באתר הנך מתחייב לשמור על לשון נקייה ומנומסת, להימנע מהתבטאויות ו/או תכנים (לרבות טקסטים, גרפיקה, תמונות וכיו”ב) ו/או ביצוע פעולות אחרות שאינן קשורות לנושאים המטופלים על ידי האתר, לשון הרע, השמצה, גינוי, פגיעה בשם טוב, פרסום חומר תועבה, הסתה לגזענות, שנאה, אלימות, הטרדה ו/או איום, פגיעה בפרטיותם ו/או בזכות הפרסום של גורמים כלשהם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פרסום כתובתם ו/או כתובת הדואר האלקטרונית שלהם ו/או שימוש בהם לצורך משלוח דואר פרסומי, פרסום מספר הטלפון שלהם וכיו”ב), וכן להימנע מפגיעה בטעם הטוב, פגיעה ברגשות הציבור, הצגת מצגי שווא ו/או הטעייה, הפרת דיני קניין רוחני ו/או מפרסום כל שירות, מוצר, עסק או אדם וכן כל פעולה אחרת העשויה להוות ניצול לרעה של האתר ו/או בפרטיהם של צדדים שלישיים (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: ניצול מידע אליו הנך נחשפת אודות אנשים לצורך שימושים עסקיים ו/או קידום אישי ו/או תחרות עם פעילות האתר) ו/או פגיעה בדין ו/או במשתמשים אחרים ו/או בצדדים שלישיים.

  1. קניין רוחני, תכני משתמשים ותכני צד ג’

5.1. השימוש באתר עשוי לכלול בין היתר תכנים שאותם מעלים משתמשים (להלן: “תכני משתמשים”), וכן תכנים של צדדים שלישיים (להלן: “תכני צד ג'”), כגון פרסומות, מידע על פעילויות וכיו”ב. למעט תכנים המועלים על ידי משתמשים ותכני צד ג’ (ככל שאלו אכן אינם שייכים לבעלי האתר), כל הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה סימני המסחר וזכויות היוצרים באתר, בתכניו ובכל תוכן קשור (לרבות לוגו הפעילות / פעילויות אותן מקדמים בעלי האתר, וכן גרפיקה ועיצובים, צילומים וטקסטים), שמורות באופן בלעדי לבעלי האתר.

5.2. בעלי האתר משקיעים משאבים כספיים, אינטלקטואליים ואחרים, בליקוט נתונים, מידע ורעיונות, בניית שיטות עבודה וריכוזם והעמדתם בצורה נגישה ונוחה למשתמשי האתר. על כן, גם אם אלו אינם בבעלותם של בעלי האתר ו/או אינם מוגנים בזכויות יוצרים, העמדתם לרשות המשתמשים נועדה אך ורק לצורך עשיית שימוש פרטי בהם, ואין להעבירם לאחר ו/או לעשות בהם כמו בכל חומר ו/או תוכן אחר כל שימוש מסחרי (לרבות העתקתם, העברתם ו/או העמדתם לרשות הציבור, השכרתם, ביצועם פומבי, שידורם, פרסומם, הפצתם ויצירת חומרים נגזרים מהם, בין בשלמותם ובין בחלקם בכל מדיה, פלטפורמה או צורת אחסון – האסורים בהחלט).

5.3. מובהר כי האיסור הקבוע בסעיף ‏5.2 לעיל חל על המשתמשים גם ביחס למידע ו/או תוכן המונגש על ידי משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים, ומודגש כי לבעלי האתר ו/או כל מי מטעמם לא תהיה כל אחריות ביחס להפרת ההנחיות הקבועות בהסכם זה, וכי מבלי לגרוע מהאמור, הם אינם יכולים לעקוב ו/או לשלוט ו/או לדעת על כל שימוש פסול בתכנים של משתמשים אחרים ו/או בתכנים מפרים אחרים.

5.4. כמו כן, יתכן כי במתחמים מסוימים של האתר, יסופקו תכנים על ידי האתר ו/או משתמשים אחרים ו/או יונגשו ו/או תתאפשר הנגשה של תכנים של צדדים שלישיים ו/או קישורים לאתרי תוכן של צדדים שלישיים למשתמשים, בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות בקשר לשימוש בתכנים אלו, כל שימוש בתכנים של צדדים שלישיים ו/או בתכנים המסופקים על ידי משתמשים אחרים באתר הנו באחריות המשתמש הבלעדית.

5.5. ככל שמשתמש באתר מעלה ו/או משתף תוכן (לרבות טקסטים ו/או תמונות) ו/או מידע ו/או נתון כלשהו ו/או רעיון לרבות לפיתוח שדרוג ו/או שיפור האתר ו/או בקשר אליו, הינו עושה זאת באחריותו הבלעדית וללא כל דרישה מבעלי האתר. כמו כן, הנך מאשר כי תוכן ו/או מידע ו/או נתון זה הנם יצירתך המקורית ו/או פרי עטך, ו/או כי קיבלת, ככל שהדבר נדרש, את מלוא ההרשאות הנדרשות לעשות בהם שימוש לפי כל דין ולפי הסכם זה, כי אין בהם פגיעה בכל דין ו/או צד ג’ וכי הנך מעניק לבעלי האתר ולכל מי מטעמם רישיון בלתי חוזר לעשות בהם כל שימוש ו/או ניצול לרבות מסחרי לפי שיקול דעתם המוחלט של בעלי האתר ו/או מי מטעמו, לרבות עריכתם, יצירת יצירות נגזרות ו/או נלוות (ובכללן תרגומים ו/או עיבודים) וכן העתקתם של החומרים והיצירות הנגזרות ו/או הנלוות, הצגתם, העמדתם ו/או העברתם לרשות הציבור, הקרנתם, שידורם, השכרתם ו/או הענקת רישיונות משנה לצדדים שלישיים, פרסומם, הפצתם, שילובם בחומר שיווקי ו/או פרסומי וניצולם של כל אלו בכל דרך שהיא והכל ללא מגבלת זמן, מדיה (בין שהיא ידועה כיום ובין שתומצא בעתיד), פורמט, טריטוריה או מספר שימושים בין בכל מתחם באתר ו/או באתרים חברתיים ובין בכל מקום אחר המשרת את תועלתם של בעלי האתר. מובהר, כי ההרשאות האמורות מוענקות ללא דרישה מצדך ו/או מצד מי מטעמך לתמורה ו/או תמלוג כלשהם, וכי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך ו/או בקשר לעריכת ו/או שינוי התכנים ו/או אי הענקת קרדיט ליוצרם. כמו כן מובהר, כי לבעלי האתר שמורה הזכות למחוק כל תוכן שיראה כלא ראוי, פוגעני או לא תואם את דרישות האתר, צרכיו, מטרותיו או רוחו, וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר ובכל מקרה לא תחול על בעלי האתר כל אחריות בקשר לכך.

5.6. הנך מתחייב לא לחשוף בפני משתמשים אחרים מידע אשר הנו רגיש מבחינתך שכן אין בעלי האתר יכולים להתחייב כי אלו לא ייחשפו, בין בשל תקלות באתר, בין באמצעות צדדים שלישיים או בכל דרך אחרת. מוסכם ומובהר, כי בפרסום כל נתון, מידע ו/או תוכן אישי ו/או אחר באתר, הנך מוותר על כל טענה בקשר לפגיעה בפרטיות ו/או סודיות (לרבות סודיות עסקיים במקרה של חשיפת פרטים רגישים הנוגעים לעסקייך).

5.7. מובהר, כי אין האתר יכול לנטר את המידע המועלה אליו על ידך ו/או על ידי צדדים שלישיים אולם בעלי האתר רשאים לעיין בתכנים, בין היתר כדי לוודא עמידה בתנאי תקנון ו/או מדיניות הפרטיות ולפעול לפי שיקול דעתם בקשר לכל תוכן שהועלה מבלי שיחובו בעלי האתר בכל אחריות בקשר לכך ו/או בכל חובה לדווח על ו/או לנמק את החלטותיהם ו/או פעילותם בקשר עם התוכן האמור.

  1. הגבלת אחריות וויתור על תביעות

6.1. האתר, בעלי האתר וכל מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל נזק (לרבות ישיר ו/או עקיף, בגוף בנפש ו/או ברכוש) וכן לא ישאו בכל אחריות בגין כל הוצאה ו/או חסרון כיס שייגרמו לך כמשתמש ו/או למי מטעמך בכל הקשור לעניין מן העניינים האמורים לעיל ו/או לשימוש באתר על כל תכניו. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי במסגרת התכנים שבהם יעשה שימוש באתר יתכנו המלצות ו/או מידע על פעילויות שונות, בין אם אלו יועלו על ידי האתר, ייווצרו על ידי צדדים שלישיים או ישותפו כתכני משתתפים. כמו כן, יתכן שיופיעו באתר פרסומות ו/או תכנים דומים נוספים. מובהר, כי האתר לא מתיימר לוודא את דיוק כל הפרטים המובאים בו, אמיתותם ו/או איכותם בכל הקשור לפעילות ו/או הצהרות משתמשים ו/או צדדים שלישיים. על כן, עלייך לנהוג כצרכן זהיר ולבדוק היטב את טיב השירותים ו/או המוצרים ו/או התוכן בטרם תתייחס אליהם ו/או תעשה בהם, ומובהר כי כל שימוש כאמור הנו באחריותך בלבד. כמו כן, וככל שהנך מעוניין ליישם רעיונות ו/או המלצות המוענקות באתר, הנך נדרש ליישמן לאחר שחישבת את הסיכונים והיתרונות הרלבנטיים ומותאמים לאופי עסקך ולאחר שקיבלת ייעוץ פיננסי, משפטי או חוות דעת פרטנית אחרת מתאימה, ושהבאת בחשבון כי המידע שהועבר באתר הנו מידע כללי ולא מידע המותאם בהכרח לעסקך ו/או לכל עסק אחר ולפעילות שבו. אין לראות במידע המובא בין זה המובא באתר כייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית פרטנית / או תחליף לאלו. מובהר כי השימוש בכל מידע המופיע באתר ואופן יישומו ו/או במוצרים המשווקים בו ו/או מומלצים על ידו הנם באחריות המשתמש הבלעדית.

6.2. מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה בדבר אי אחריות של בעלי האתר, בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות בקשר עם נזקים ו/או הוצאות ו/או חסרון כיס ככל שאלו יגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או לכל צד ג’. בנוסף, אין האתר ו/או בעלי האתר ו/או כל מי מטעמם נושאים בכל אחריות לכל דבר ועניין הכרוך באבדן, חסרון כיס, או בנזק ישיר או עקיף, לרכוש, לגוף או לנפש וכיו”ב שמקורו בשימוש באתר, לרבות אי דיוקים בתוכן, טעויות, השמטות, זליגת מידע אישי ו/או נתונים אישיים, פריצת אבטחה, “וירוסים”, “זוחלים”, “באגים”, “סוסים טרויאניים”, “רובוטים”, “עכבישים”, תוכנות ריגול, מערכות סריקה, קבצים מזיקים ו/או אמצעים אחרים שמטרתם לפרוץ ו/או לעקוף אמצעי אבטחה ו/או אימות, כמו גם נזקים שמקורם בפרסום תוכן משמיץ ו/או מעליב ו/או מפר, התנהגות בלתי חוקית של צד ג’ ו/או הפרת הסכם זה על ידי מי מהמשתמשים ו/או צד ג’ אחר.

6.3. ככל שלמרות האמור לעיל ייקבע על ידי רשות מוסמכת כי חלה אחריות לפי דין על בעלי האתר, לא תעלה אחריותם על סכום התמורה ששולמה לבעלי האתר בחצי השנה שבה נעשה על ידך שימוש בה עובר להעלאת דרישתך, אם וככל ששולמה על ידך לבעלי האתר. כמו כן מובהר, כי לא יהא בוויתור על כל תשלום ו/או בביצוע החזר אשר יינתן או לא יינתן, לפי שיקול דעת בעלי האתר משום הודיה באחריות כלשהי ו/או ויתור על כל זכות ו/או תביעה ו/או טענה העומדת לרשותם.

  1. מדיניות פרטיות

7.1. מדיניות זו נועדה לספק לך מידע בדבר המידע הנאסף על ידי האתר, על מנת לסייע לך לקבל החלטה מושכלת האם להשתמש באתר או שמא להימנע מהשימוש בו.

7.2. תוך כדי הפעילות באתר (כגון במהלך התקשורת עם האתר ו/או התכתבויות עם משתמשים אחרים ו/או ביצוע פעולות אחרות באתר), נאסף באתר מידע אודותייך.

7.3. האתר אוסף מידע שבאמצעותו ניתן לזהות אותך כגון כתובת מגורייך, שמך המלא, מספר הטלפון שלך, כתובת דוא”ל, וכן מידע מסוג אחר כגון כתובת IP של מחשבך, זהות הדפדפן בו הנך משתמש, שירותים ו/או מוצרים שצרכת ו/או רכשת ו/או התעניינת בהם, פרטים על דפי אינטרנט ו/או מתחמים אחרים באתר ומחוץ לאתר בהם הנך מבקר, זמני גישה, קואורדינטות מיקום, סוג מכשיר הנייד שברשותך, סוג דפדפן האינטרנט הסלולארי בו הנך עושה שימוש, וכיו”ב.

7.4. האתר עשוי להשתמש בעוגיות (“cookies”). עוגיות הן קבצים קטנים שנשלחים אל מחשבך כאשר הנך מבקר באתר כלשהו, או כלים דומים שמבצעים תפקיד דומה (כגון “flash cookies”) לרבות במתחמים אחרים של האתר (כגון במכשיר הסלולארי שברשותך). מתן הוראה למחשב לא לקבל קבצים מסוג זה ו/או למחקם עשוי לפגוע בחווייתך כמשתמש באתר ולגרום ליישומים מסוימים באתר לא לעבוד או לא לתפקד כראוי.

7.5. האתר עשוי להשתמש במידע הנאסף לצרכים סטטיסטיים ויצירת פילוחים חברתיים ו/או פילוחי שוק ו/או פילוחים אחרים, על מנת לספק את השירותים אותם הוא מספק, לשפר ולהעשיר את חווית המשתמש שלך ו/או של משתמשים אחרים, להעניק לך תמיכה כמשתמש ולהעביר אליך הודעות, וכן על מנת להנגיש לך מידע, חומרי פרסום ו/או שיווק לרבות הנחות ו/או מבצעים, וזאת בכל דרך ובאמצעות כל אמצעי טכנולוגי אשר יבחרו בעלי האתר, לרבות באמצעות דיוור אלקטרוני, טלפון סלולארי וכיו”ב.

7.6. בהרשמתך לאתר לרבות באמצעות שימושך בדפי מכירה ו/או נחיתה ו/או בונוסים ו/או הטבות/ מדריכים וכיו”ב המוצעים בה בין אם אלו מתייחסים לבעלי האתר ו/או לשותפיהם העסקיים, ו/או בהסכמתך לרכוש מוצר ו/או שירות בין אם מוצר או שירות זה מתייחס למוצר או שירות של בעלי האתר ו/או שותפיהם העסקיים ו/או בעת הבעת עניין בהם, הנך מסכים לקבל דיוור בין באמצעות דוא”ל ובין באמצעים אחרים כאמור הן מבעלי האתר והן משותפיהם העסקיים, ומביע את התעניינותך בקבלתו, הן על ידי בעלי האתר והן על ידי שותפיה העסקיים, וכן הנך מצהיר כי ידוע לך שתוכן שיישלח אליך עשוי להיות פרסומי אף אם אינו נחשב ככזה על ידי בעלי האתר ו/או אינו מסומן ככזה. ככל שתבקש לא להימנות על קהל המשתמשים המקבל מידע פרסומי אל כתובת הדואר האלקטרוני, תוכל להסיר עצמך מרשימת הדיוור באמצעות הקלקה על הקישור המופיע בתחתית הדיוור והודעתך לאתר כי אין ברצונך לקבל דברי דואר פרסומיים ובמקרה זה לא ישלח מידע פרסומי אל כתובת הדואר האלקטרוני שלך. עם זאת, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות ליצור עמך קשר על מנת להעביר אליך הודעות חשובות בנוגע לאתר, או מידע אחר, שאינו פרסומי. מובהר, כי בהסרתך מרשימת הדיוור אין כדי למנוע ממך להיחשף לתכנים פרסומיים ו/או שיווקיים בהם עושה האתר שימוש בין באמצעות האתרים המופעלים על ידי בעלי האתר, רשתות חברתיות ו/או יתר מתחמי האתר השונים.

7.7. האתר נוקט באמצעים סבירים על מנת לשמור על המידע הנאסף אצלה ולמנוע העברתו לגופים שלישיים שלא לצורך הענקת ו/או רכישת השירותים ו/או המוצרים המפורטים ו/או מוצגים בתנאי שירות ומדיניות פרטיות זו וכן במתחמי האתר השונים. עם זאת, ככל אתר המופעל באמצעים סלולאריים ו/או מקוונים, אין בעלי האתר יכולים להתחייב כי מידע ו/או פרטים כלשהם לא ייחשפו ו/או לא יזלגו שלא כתוצאה ממעשה של מפעילי האתר, ומובהר כי אין האתר חסין באופן מוחלט מפני פריצות וכי אין בעלי האתר ו/או כל מי מטעמם יכולים להיות אחראים ו/או להתחייב כי לא יהיה כשל ו/או פרצה במערכות אבטחה של צדדים שלישיים כגון ספקי שירותי אחסון. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי בעלי האתר יהיו רשאים למסור פרטים אישיים וכן כל מידע שנאסף על ידי האתר ככל שגורם משפטי מוסמך ידרוש זאת ו/או לצורך טיפול בעניין משפטי הקשור אל האתר ו/או השימוש בה ו/או ככל שהדבר נדרש לפי כל דין ו/או על מנת להגן על אינטרס לגיטימי של האתר ובעליו, כגון לצורך תיקון בעיית אבטחה, הגנה על ביטחונם של משתמשים אחרים ו/או הגנה על זכויות האתר, עובדיו ו/או ספקיו וכיו”ב, וכן במסגרת ניהול מו”מ לצורך מיזוג, מכירת נכסי האתר, מימון או רכישה של כל או חלק מהאתר לגורם אחר, וכיו”ב. על כן, בשימושך באתר הנך משחררת את בעלי האתר וכל מי מטעמם מכל נזק ו/או אחריות ישירים ו/או עקיפים העשויים להיגרם לך ו/או למי מטעמך בקשר לאמור לעיל לרבות חדירות למידע, התקפות, ניסיונות פריצה וכיו”ב.

7.8. מדיניות פרטיות זו אינה חלה על איסוף של מידע על ידי צדדים שלישיים לרבות ספקים חיצוניים שבאמצעותם נגבים תשלומים בגין מוצרים המוצעים באתר וכן אתרים אליהם מופיעים קישורים באתר ומפרסמים, ככל שאלו מופיעים בה, לרבות מתחמים קשורים כגון אלו המוצבים ברשתות חברתיות. אנא פני למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש של אתרים אלה על מנת להבין כיצד אלו עושים שימוש בפרטייך וכיצד אוספים הם מידע הקשור אלייך. מובהר, כי בעלי האתר אינם אחראים לכל מידע שנמסר לספק חיצוני ובשימושך באתר הנך מצהיר ומתחייב כי כל מידע כאמור נמסר מרצונך החופשי, לפי שיקול דעתך, על אחריותך ולאחר שבדקת את טיב, איכות ומהות השירות המוענק על ידי אותם גורמים צדדים שלישיים.

7.9. מובהר, כי האתר ו/או מתחמים הקשורים אליו, כגון רשתות חברתיות עשויים לאפשר למשתמשים לתקן, למחוק או לעדכן מידע במתחמים מסוימים. עם זאת מובהר, כי אין האתר ו/או בעלי האתר ו/או כל מי מטעמם יכולים להיות אחראים על תכנים שהועתקו ו/או נחשפו בטרם מחיקתם על ידי צדדים שלישיים. אף אם נמחק תוכן כזה או אחר, יש לקחת בחשבון כי האתר ו/או מתחמים קשורים אליו, כגון רשתות חברתיות וצדדים שלישיים, עשויים לשמור בארכיון שלהם מידע לתקופה מסוימת לצרכים עסקיים לגיטימיים ו/או על מנת להתאים את האתר לדרישות החוק ו/או לפי צרכיהם ומדיניותם.

  1. כללי

8.1. לבעלי אתר שמורה הזכות לשנות את העיצוב של האתר, שמו, כתובת אחסונו, מתכונתו, לעדכן את האתר וכל חלק בו, להוסיף שירותים ו/או מוצרים ו/או יישומים ו/או לגרוע מהם, וכן להפסיק את השימוש בו, להשבית את האתר כולו או חלקו (בין לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או ביצוע פעולות אחרות), באופן יזום, לפרק זמן מוגבל או קבוע וכן לסרב לרישומו של כל אדם/גורם ו/או למחוק ו/או למנוע גישה ממשתמש כלשהו, והכל באופן חלקי ו/או מלא, מכל סיבה ובכל מתחם שימוש באתר, לרבות בשל הפרת אי אילו מתנאי הסכם זה והכל ללא מתן הודעה מוקדמת ו/או חובת הנמקה, בכל עת ובכל אופן לפי שיקול דעתם של בעלי האתר.

8.2. בעלי האתר אינם מתחייבים לגבות כל חומר המועלה אל האתר ו/או שבו נעשה שימוש. בשימושך באתר הנך מתחייב כי לא תהיה לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין תקלות באתר, מחיקת כל חומר, חסימת גישתך אל האתר ו/או כל עניין אחר הכרוך בכך, בין אם אלו נעשו באופן יזום על ידי בעלי האתר ו/או כל מי מטעמם ובין אם נעשו על ידי גורמים אחרים. בפרט ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יישאו בעלי האתר ו/או כל מי מטעמם בכל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לך ו/או לכל מי מטעמך כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של גורם אחר.

8.3. מובהר ומוסכם, כי אין בשימוש באתר ובכל חלק ממנו, כדי ליצור בינך ובין בעלי האתר כל שיתוף פעולה, יחסי שותפות, יחסי עובד מעביד, קשרי זכיינות, קשרי סוכנות, ו/או קשרים עסקיים מכל סוג אחר, אלא אם הוסכם על כך מפורשות, במסמך פרטני מראש ובכתב באופן שזה נחתם בחתימה ידנית על ידי שני הצדדים.

8.4. הנך מתחייב לשפות ולפצות את בעלי האתר וכל מי מטעמם מיד ולפי דרישתם בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות כתוצאה מהפרת הסכם זה ו/או הוראות כל דין ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר שלך ו/או של מי מטעמך שיש בו כדי להוות פגיעה בתנאי הסכם זה ו/או בבעלי האתר ו/או בדין.

8.5. לבעלי האתר הזכות לעדכן הסכם זה (לרבות תנאי מדיניות הפרטיות שבו) – בין בעצמם ובין באמצעות כל מי מטעמם, וכן לשנות כל תנאי מתנאיו וכל פרט בו, להוסיף לו או לגרוע ממנו בכל עת ולפי שיקול דעתם וללא מתן הודעה, וכל שינוי כאמור יחול עלייך כמשתמשת החל ממועד השינוי. על כן, חלה עלייך האחריות הבלעדית לחזור ולקרוא מעת לעת את תנאי הסכם זה על מנת לוודא עמידתך בהם.

8.6. במקרה של שאלה פרשנית או סתירה בין התנאים המפורטים בהסכם זה ובין המידע המסופק באתר יפורשו הדברים ככל הניתן כמשלימים זה את זה, וככל שפירוש זה אינו אפשרי יגבר האמור בהסכם זה.

8.7. בעלי האתר רשאים להמחות כל זכות ו/או הרשאה המוענקת להם לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין לכל צד ג’, וכן לסגור כל מתחם באתר אופן זמני / לצמיתות ו/או להעבירו לכתובת אחרת ו/או לשנות את שמו והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שתחול עליהם כל חובת החזר כספי.

8.8. אי אכיפת זכות ו/או הוראה מהוראות הסכם זה על ידי בעלי האתר לא תיחשב כוויתור על אותה זכות ו/או הוראה ולא תיחשב כתקדים לבאות. במקרה בו הוראה מהסכם זה אינה ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא לא יהא בכך כדי להשפיע על יתר הוראות הסכם זה אשר תישארנה בתוקף מלא.

8.9. הכותרות במסמך זה נועדו לנוחות בלבד, ואין לפרש כל עניין הכתוב במסמך זה לפיהן.

8.10. התנאים המפורטים במסמך זה ממצים את המוסכם בין הצדדים. כל הסכם ו/או הבנה קודמים בטלים בה. 

8.11. כל האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה, כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים, כל האמור לגבי אדם מתייחס גם לתאגיד, ולהיפך והכל אלא אם משתמע אחרת מהקשר הדברים. עם זאת מובהר, כי מטרת הענקת הגישה לאתר היא הענקת גישה אישית לאדם בודד, והסיסמה המוענקת היא סיסמה אישית. חל על תאגיד איסור על תאגיד / כל אורגן קולקטיבי / משפחה (וכד’) לרכוש את הגישה למנוי ולהעניקה לעובדיו / לספקיו / לבני משפחה / אנשים קשורים אחרים מבלי לקבל אישור פרטני מראש ובכתב מבעלי האתר.

  1. סמכות שיפוט, הדין החל ויישוב סכסוכים

9.1. בשימושך באתר הנך מביע את הסכמתך, לפיה במקרה של סכסוך, ובטרם תפני לערכאות, תתבצע פניה לבעלי האתר אשר במסגרתה תפרט את טענותייך וככל שיציעו בעלי האתר לנהל הליך של פשרה – לא תסרב לכך. במקרה זה ייעשה מאמץ משותף לפתור תחילה כל מחלוקת בדרכי נועם. ככל שהליך גישור לא יצלח, יפנו הצדדים להליך של בוררות ניטראלית. זהותם של מגשרים ו/או בוררים תיקבע על ידי                      ובהתאם לדרישת בעלי האתר יתנהלו הליכים אלו תוך שימוש באמצעים מרחוק שאינם דורשים את נוכחות הצדדים בפועל בהליך ומוסכם כי יחול הדין המהותי הנהוג במדינת ישראל.

9.2. בשימושך באתר הנך מביע הסכמתך ומתחייב כי תביא לידיעת האתר כל עניין העשוי להיות שנוי במחלוקת בתוך זמן סביר ממועד גילויו, ובכל מקרה – לא יותר מחצי שנה מגילוי כל נזק ו/או עילת תביעה וכי ככל שלא תעשה כן, יראו בעילה העומדת בבסיס המחלוקת כעילה שדינה כדין עילה שהתיישנה.

9.3. בשימושך באתר הנך מצהיר ומסכים כי ככל שיופר כלל מכללי הסכם זה על ידך, יהיו בעלי האתר רשאים לדרוש ולקבל פיצוי מוסכם בסך של 10,000 ₪ בגין כל הפרה וללא הוכחת כל נזק, וזאת מבלי לגרוע מזכותם לדרוש ולקבל כל סעד אחר המגיע להם בנוסף לפי כל דין תחתיו ו/או בנוסף לפיצוי המוסכם לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) בגין נזקים, אבדן מוניטין, עגמת נפש ו/או הוצאות שייגרמו להם. במקרה של דרישה ו/או טענה ו/או תביעה שתוגש לבעלי האתר על ידי צד ג’ בשל מעשה ו/או מחדל שלך, יהיו רשאים (אך לא חייבים) בעלי האתר להפנות את התביעה ו/או הדרישה ו/או הטענה אליך ובמקרה זה הנך מתחייב לבוא בנעלי בעלי האתר ולפעול להסרתם מהתביעה ו/או הדרישה ו/או הטענה בפרק הזמן אותו יקבעו בעלי האתר. לא עשית כן, יהיו בעלי האתר רשאים לפעול לפי שיקול דעתם הבלעדי. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע משיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר בקשר עם דרישות להסרת תכנים מפרים או כאלו אשר נטען לגביהם כי הם מפרים, ובמקרה זה יהיו הם רשאים לפעול אף ללא מתן הודעה לפי שיקול דעתם ולנקוט בכל סעד ו/או פעולה אותה הם רשאים לנקוט לפי הדין ו/או תנאי מסמך זה.

  1. פניות אל האתר

10.1. ככל שיש לך שאלה בנוגע לאתר אנא פנה אל האתר באמצעות כתובת הדוא”ל                  

10.2. ככל שהנך סבור כי נפגעה זכותך ו/או זכויותיו של צד ג’ בשל השימוש באתר אנא צרי עמנו קשר תוך פירוט הפגיעה וציון מספר הטלפון שלך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. מפעילי האתר יעשו מאמץ לטפל בהקדם בכל פניה אולם אין התחייבות ללוח זמנים ו/או מענה לפניה ו/או קיום הבקשה המבוקשת בפנייה. בכל מקרה של מענה כאמור, הנך מתחייבת לשתף פעולה עם בעלי האתר בכל שאלה ו/או דרישה וכן לחתום על כל מסמך שיידרש על ידו לצורך אכיפת זכויות.

רגע לפני שאתה יוצא!

רוצה להקים את העסק הראשון שלך
ולהכניס בין 5 ל 6 ספרות בחודש תוך פחות מ-12 חודשים?

רוצה להקים את העסק הראשון שלך
ולהכניס בין 5 ל 6 ספרות בחודש
תוך פחות מ-12 חודשים?

מלא עכשיו את הפרטים בטופס ונציג יצור איתך קשר ממש בקרוב